POLITYKA PRYWATNOŚCI

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY CZŁONKOWIE EKKB/REPREZENTANCI CZŁONKÓW EKKB/OSOBY WSKAZANE DO KONTAKTU

Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Ilona Joanna Adamska prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Ilona Adamska I. D. Media Agencja Wydawniczo – Promocyjna, ul. Janiszowska 10a/6, 02-264 Warszawa, NIP: 6871753467, REGON:180182725, założycielka i organizatorka Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu zwana dalej „Administratorem”.

Ochrona Danych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych może Pani/Pan skontaktować się z Administratorem pod adresem email: lub

 1. Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres

  Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane w następujących celach:

  1. Realizacji i wykonania umowy zawartej z Panią/Panem lub Pani/Pana pracodawcą/podmiotem w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Przetwarzanie danych pozostaje niezbędne do zawarcia i prawidłowej realizacji umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
  2. Realizacji obowiązków prawnych obciążających Administratora w związku z zawarciem oraz realizacją umowy, np. księgowo-rachunkowych wynikających z przepisów ustawy o rachunkowości lub obowiązków podatkowych związanych z rozliczeniem podatku dochodowego zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych/prawnych oraz innych przepisów podatkowych. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  3. Ochrony prawnie uzasadnionych interesów Administratora polegających na możliwości kontaktu w związku z zawartą i realizowaną umową, dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, w tym na drodze postępowań sądowych prowadzonych w oparciu o przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu karnego lub innych właściwych regulacji prawnych (podstawa: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
  4. Wykorzystania danych do tworzenia dostępnej dla Członków Europejskiego Klubu Kobiet Biznesu bazy danych kontaktowych lub przetwarzania Pani/Pana wizerunku w wskazanych w treści zgody celach. Podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit a RODO.

 2. Źródło pochodzenia oraz zakres danych

  Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Pani/Pana. Jeżeli działa Pani/Pan w imieniu swojego pracodawcy/innego podmiotu, Pani/Pana dane jako osoby działającej w ich imieniu lub wskazanej do kontaktu zostały przekazane Administratorowi przez Pani/Pana pracodawcę/podmiot w imieniu lub na rzecz którego Pani/Pan działa. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje dane zwykłe w szczególności w postaci imienia i nazwiska, wizerunku, stanowiska służbowego/pełnionej funkcji, miejsca zatrudnienia oraz danych kontaktowych (numeru telefonu, adresu e-mail).


 3. Odbiorcy danych

  Odbiorcami danych osobowych mogą być upoważnieni pracownicy Administratora, oraz inne osoby działające z upoważnienia Administratora, sądy oraz inne organy publiczne upoważnione do odbioru Pani/Pana danych na podstawie odpowiednich przepisów prawa. Dane mogą być udostępnione podmiotom z którymi Administrator zawarł Umowę Powierzenia Przetwarzania albo w inny sposób zalegalizował przetwarzanie Pani/Pana danych.


 4. Okres przechowywania danych

  Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas niezbędny do realizacji celów, dla potrzeb których są one przetwarzane określonych w Sekcji Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres:

  1. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 1 ww. Sekcji – przez okres obowiązywania umowy;
  2. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 2 ww. Sekcji – przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło zdarzenie powodujące powstanie obowiązku księgowo-rachunkowego lub podatkowego;
  3. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 3 ww. Sekcji – przez 3 lata od ustania współpracy, a w przypadku toczącego się postępowania przez okres trwania takiego postępowania do czasu jego prawomocnego zakończenia lub do czasu przedawnienia roszczeń wynikających z zawartej umowy.
  4. W przypadku danych przetwarzanych w celu określonym w ust. 4 Sekcji Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres dane są przetwarzane przez czas Pani członkostwa w EKKB lub do momentu cofnięcia zgody, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej.

 5. Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych

  Przysługują Pani/Panu następujące prawa: a) dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych; c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych; d) usunięcia danych osobowych; e) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w przypadku przetwarzania opartego art. 6 ust. 1 lit. f) RODO); f) wniesienia skargi do Prezesa UODO, w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody ma Pani/Pan prawo do jej wycofania w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody.


 6. Wymóg podania danych

  Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 1 Sekcji Cele, podstawy prawne przetwarzania oraz źródło pochodzenia danych i ich zakres stanowi warunek zawarcia i realizacji umowy. Podanie danych przetwarzanych w celach wskazanych w ust. 2 ww. Sekcji pozostaje wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. Konsekwencją niepodania danych w wymaganym zakresie będzie brak możliwości zawarcia umowy oraz jej rozliczenia.


 7. Przekazywanie danych do państwa trzeciego

  Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


 8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  Pani/Pana dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym o profilowania, względem Pani/Pana osoby.